Equine Rescue Center vzw
Vereniging ter bescherming van paardachtigen

 Startpagina

 Home

Onze acties

Paarden

Andere dieren

Nieuws

Help ons

Schenkingen en legaten

Meldingen

Veganisme

Contact

Archief

Belgische Wetgeving

Disclaimer

 

 

 

 

 

 

Het Equine Rescue Center (ERC) is een vereniging zonder winstoogmerk die zich hoofdzakelijk inzet voor het welzijn van alle paardachtigen. Hoewel de vereniging zich in de eerste plaats richt op paardachtigen worden andere dieren niet uitgesloten. Met onze website willen wij de bezoekers op de hoogte brengen van de verwaarlozing en zelfs de wreedheid die er bestaat ten opzichte van dieren en hen ertoe aanzetten de angst,de pijn en het lijden van dieren te verhelpen of te verzachten.

ERC krijgt geen toelagen van de overheid en werkt uitsluitend met de inkomsten van lidgelden, giften en eventuele legaten. Wij werken alleen met vrijwilligers die het dierenwelzijn ter harte nemen.

Wij komen op voor een menswaardige behandeling van dieren. Dieren zijn geen gebruiksvoorwerpen - iets wat maar al te vaak gebeurt in de paardensport - het zijn levende wezens, individuen die angst en pijn kunnen ervaren. Wij beschouwen het dan ook als onze taak er voor te zorgen dat men respect opbrengt voor hun noden en behoeften. Men kan een maatschappij en de mentaliteit niet zomaar veranderen en de weg die wij nog moeten gaan is lang en moeilijk en daarbij hebben wij alle hulp nodig die we kunnen krijgen.

Wij beschouwen het als onze belangrijkste taak verwaarloosde en/of mishandelde dieren op te sporen en  hun lijden te verhelpen, maar naast een daadwerkelijk optreden voeren wij strijd op alle niveaus. Wij steunen ook internationale acties voor dieren in nood.

1. Verwaarlozing en misbruik van paarden voorkomen:

- door inlichtingen te verstrekken in verband met de fysische en mentale gezondheid van paardachtigen met nadruk op hun specifieke noden.  Dit kan onder meer bereikt worden door deze informatie op het internet te brengen, door verspreiding van informatieve publicaties, door eventuele samenwerking met scholen en zo meer;

- met educatieve programma's en activiteiten die er op gericht zijn de mens bewust te maken van het tragische bestaan van verwaarloosde of mishandelde paarden, van de onmenselijke omstandigheden op veemarkten of tijdens het transport naar het slachthuis;

- met informatie over de strijd en de acties voor dierenwelzijn die nu lopen;

- door informatie te verschaffen over de wetgeving in Belgie;  

-door er steeds op te wijzen dat men bij de voorgenomen aankoop van een paard of van een ander dier, men ook aan de toekomst moet denken en bereid moet zijn het voor zijn verdere leven de gepaste verzorging te geven. 

2. hulp verlenen aan dieren in nood:

- door eenieder er toe aan te zetten de dieren in hun omgeving te observeren en melding te maken van verwaarloosde of mishandelde dieren, nadat een gesprek met de eigenaar ervan geen gunstig gevolg had;

- door de dieren die hulp behoeven op te sporen en te bemiddelen met de eigenaar om betere levensomstandigheden  te bekomen. Indien nodig zullen wij de overheid op de hoogte brengen en hun optreden blijven volgen en zo nodig activeren; 

- de wetten op dierenbescherming te doen naleven in samenwerking met de overheid, door te ijveren voor een coordinatie en cooperatie met die overheid en door er ons voor in te spannen dat dierenverwaarlozing
mishandeling zeer streng worden aangepakt;

- met een opvangcentrum voor dieren in nood.