Wetgeving voor paardenwelzijn

Startpagina
Home
Onze acties
Paarden
Transport slachtpaarden
Paarden in Roemenie
Paarden in Turkije
Stierengevechten
Soring horses
Paardengevechten
Werkpaarden
Paardenkoersen
Eventing
Endurance
Slachten van paarden
Koetspaarden
Blokstaarten
Premarin paarden
Rollkur
Wetgeving paardenwelzijn
Rodeo
Schuilhokken
Maneges
Andere dieren
Nieuws
Help ons
Schenkingen en legaten
Meldingen
Veganisme
Contact
Archief
Belgische Wetgeving
Disclaimer

 

Paarden zijn kuddedieren.

Zet ze niet alleen! 
Zij hebben behoefte aan hun soortgenoten.

 

Paarden die heel de tijd op stal staan worden gek.

 


De paardenhouderij in BelgiŽ is niet zonder belang. Er zouden naar schatting tussen de 150 000 en 200 000 paarden in BelgiŽ zijn. In Vlaanderen zijn ca 1760 hippische bedrijven actief die samen een toegevoegde waarde realiseren van 215 miljoen euro en goed zijn zijn voor ca 3 560 voltijdse banen. De paardenhouderij heeft wel degelijk een economisch belang.

Naast duidelijke gevallen van paardenverwaarlozing of mishandeling is er ook veel "verborgen" paardenleed. Minsten de helft van de hobbypaarden krijgt onvoldoende beweging. Een groot deel van deze dieren verblijft het grootste deel van de tijd opgesloten in een stal zonder contact met soortgenoten. Een dagelijks leven zonder sociaal contact is voor een kuddedier een ware kwelling.

Er is echter geen wetgeving die paarden moet beschermen en hun welzijn verzekeren.. Paarden vallen wel onder de algemeen wet op de dierenbescherming, maar in tegenstelling tot honden, katten, vogels en vele andere dieren, zijn er geen wetten of KB's die enige garantie kunnen bieden voor een menswaardige behandeling van paarden.

Er is de Algemene Wet op de Dierenbescherming die al meer dan 20 jaar oud is en die  geen onderscheid maakt tussen het soort dieren.   In grote lijnen verzekert ze de vijf vrijheden van de Brambell commissie (1965) op Europees niveau, die min of meer bepalen wat dierenwelzijn inhoudt.

Er is ook het Koninklijk Besluit van 1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra.

Het Koninklijk Besluit van 1999 betreffende de identificatie en encodering van paarden in een centrale gegevensbank.
Hoewel deze wet veeleer bedoeld is voor het welzijn van de mensen kan ze eventueel toch leiden tot een betere controle en bestraffing van verwaarlozing, ondervoeding, enz.

Deze wetteksten zijn opgemaakt vanuit een antropomorfe en antropocentrische redenering waarbij dieren worden beschouwd als objecten en niet als subjecten. 

In geval van de
Algemene Wet op de Dierenbescherming  zijn het de eigenaars van de dieren die beslissen over bv. het nut van dierproeven. Deze wet stelt enkel voorop dat het nodeloos veroorzaken van pijn tijdens de experimenten, verboden is. Het is de uitvoerder van de experimenten die uitmaakt of de pijn al dan niet noodzakelijk is. Deze wetgeving geeft mensen het recht te beslissen of ze hun dier houden of verkopen, opeten of doden, ermee kweken, etc.
De enige verantwoordelijkheid die de eigenaars moeten opnemen is ervoor zorgen dat de dieren voldoende eten en drinken hebben en een degelijke levensruimte.

Wat is paardenwelzijn?
Op Europees nieveau wordt als leiddraad voor het welzijn van dieren de vijf vrijheden van de Brambell commissie (1965) gebruikt:

Dieren moeten vrij zijn

1. van dorst, honger en onjuiste voeding;
2. van fysiek en fysiologisch ongerief (ongemak);
3. van pijn, verwonding en ziektes;
4. van angst en chronische stress;
5. om natuurlijk gedrag te vertonen.

Zijn noodzakelijk:

1. Een huisvesting met aandacht voor sociaal contact, met duidelijke richtlijnen voor de afmetingen van de box of stal, de licht- en luchtkwaliteit , de temperatuur; de vochtigheidsgraaden en de bewegingsmmogelijkheden; 
- Een langdurig verblijf instands of slieten moet verboden worden. Dit soort huisvesting voldoet niet aan de fysiologische en etholoigische behoeften van een paard;
- Te veel paarden leven in een stal en komen alleen buiten om bereden te worden;
- Bij iedere vorm van huisvesting, bij langdurig transport en bij evenementen moet voorzien worden in voldoende schoon drinkwater.

2. een verbod op paardenweiden met prikkeldraadomheiningen;
- Een paard is een kuddedier en kan dus niet alleen in een weide mogen staan. De meeste mensen zullen wel vinden dat dit te ver gaat maar dan willen wij hier toch graag even de Zweedse wetgeving aanhalen. Die voorziet boetes en zelfs gevangenisstraf voor diegene die zijn paard alleen op de weide zet. Vergeleken met dergelijke wetten hebben we nog een heel lange weg te gaan maar het is tevens hoopgevend dat het Łberhaupt mogelijk is dat een
land zulke wetten maakt;
- Schuilhokken voor dieren op de weide.

3. een degelijke voeding in relatie tot welzijn, gezondheid en prestaties;
- Bij iedere vorm van huisvesting, bij langdurig transport en bij evenementen moet voorzien worden in voldoende schoon drinkwater;
- De bestrijding van St Jacobskruiskruid op terreinen en wegbermen.

4.strenge controles op ongeoorloofde middelen in de paardensport (dressuur, jumping en mennen);
- Een streng dopingsbeleid;
- Verspreiding en voorlichting van de leer- en trainingsprincipes van paarden en trainingmethoden.

5. Richtlijnen waaraan paardentransport moet voldoen;
- Invoeren van controles van trailers;
- Voor paarden die langer dan 4 uur verblijven op evenementen moet een ruimte met strobed voorzien worden als faciliteit om te urineren en mesten;

6. Strenge controles en op de naleving van het wettelijk verbod op het couperen van staarten en het aanbrengen van brandmerken met strenge straffen voor de overtreders

7. Meer voorlichting over het spenen van veulens;

8. Een wettelijke regeling voor paraveterinaire en complementaire beroepen;

9. Bekwaamheidsvoorschriften voor manegehouders en een strenge controle op het beleid van de maneges en rijscholen;

Wij trachten dan ook met alle middelen om de lacunes in de wetten op de dierenbescherming opgevuld te krijgen. Het is slechts met een degelijke wetgeving dat we ook kunnen optreden tegen overtreders.