I

DE WET BETREFFENDE DE BESCHERMING

EN HET WELZIJN DER DIEREN

 

WET VAN 14 AUGUSTUS 1986

GEWIJZIGD DOOR:

DE WET VAN 04 MEI 1995

Belgisch Staatsblad - 28.07.1995

N. 95 - 2076

INHOUDSTAFEL

HOOFDSTUK  1  Doel- Begripsbepalingen

HOOFDSTUK 2  Houden van dieren

HOOFDSTUK 3  Handel in dieren

HOOFDSTUK 4  Vervoer van dieren

HOOFDSTUK 5  Invoer - doorvoer

HOOFDSTUK 6  Doden van dieren

HOOFDSTUK 7  Ingrepen op dieren

HOOFDSTUK 8 Dierproeven

HOOFDSTUK 9 De raad voor dierenwelzijn

HOOFDSTUK 10  Verenigingen voor dierenbescherming

HOOFDSTUK 11 Strafbepalingen

HOOFDSTUK12   Slotbepalingen

 

HOOFDSTUK  1  Doel - Begripsbepalingen

Artikel 1. Niemand mag wetens handelingen plegen die niet door deze wet zijn voorzien en die tot doel hebben dat een dier nutteloos omkomt of nutteloos een verminking,  een letsel of pijn ondergaat.

Artikel 2. Opgeheven **

Artikel 3. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

1. Hondenkwekerij : instelling waarin teven voor de kweek worden gehouden,waar jaarlijks tenminste drie nesten geboren worden en waar alleen in deze instelling gekweekte honden worden verhandeld;

2. Kattenkwekerij: instelling waarin kattinnen voor de kweek worden gehouden,waar jaarlijks tenminste drie nesten geboren worden en waar alleen in deze instelling gekweekte katten worden verhandeld;

3. Dierenasiel: al dan niet openbare instelling die beschikt over de gepaste inrichting om onderdak en nodige zorgen te verschaffen aan verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in beslag genomen of verbeurdverklaarde dieren;

5. Handelszaak voor dieren: instelling, met uitzondering van het landbouwbedrijf: al dan niet toegankelijk voor het publiek,waar dieren worden gehouden met het doel ze te verhandelen;

6. Markt: officieel erkende plaats waar verzamelingen van dieren worden gehouden met het doel die te verhandelen;

7. Tentoonstelling: verzameling van dieren gehouden met het doel de eigenschappen der dieren te laten beoordelen en vergelijken of ze ten educatieve titel voor te stellen en waarvan het hoofddoel niet van handelsaard is;

8. Verhandelen:  in de handel brengen, ten verkoop aanbieden, in bezit houden, verwerven en tentoonstellen; ruilen, verkopen; ten kosteloze of bezwarende titel afstaan;

9. Dierentuin: elke voor het publiek toegankelijke inrichting waar levende dieren worden gehouden om te worden tentoongesteld, met inbegrip van dierenparken, safariparken, dolfinaria, aquaria en gespecialiseerde verzamelingen, evenwel met uitzondering van circussen, rondreizende tentoonstellingen en handelszaken voor dieren; **

10. Opgeheven **

11. Opgeheven **

12. Opgeheven **

13. Doden: elke handeling waarbij opzettelijk een einde wordt gemaakt aan het leven van een dier;

14. Slachten: het doden van een landbouwhuisdier met het oog op het verbruik;

15. 1. Proefdier: ieder levend gewerveld dier, met inbegrip van vrij levende en/of zich voortplantende larvale vormen, met uitsluiting van andere foetale of embryonale vormen, dat wordt gebruikt in proeven, of voor proefdoeleinden is bestemd

15..2 Dierproef: ieder gebruik van een dier voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden waardoor pijn, lijden, ongemak of blijvend letsel aan het dier kan worden berokkend, met inbegrip van iedere behandeling waarvan het doel of het mogelijke gevolg de geboorte van het dier in een dergelijke toestand is, maar met uitzondering van de minst pijnlijke, in de moderne praktijk aanvaarde methoden voor het doden of merken van een dier (de zogenoemde "humane methode")

Een proef begint bij de eerste voorbereiding van een dier voor het gebruik en eindigt wanneer geen verdere waarnemingenvoor die proef worden gedaan. De uitschakeling van pijn, lijden, ongemak of blijvend letsel door de efficiënte toepassing van algehele of plaatselijke verdoving, of van een andere methode heeft niet tot gevolg dat het gebruik van een dier in dat geval buiten deze omschrijving valt. Niet experimentele behandeling in de landbouwkundige bedrijfsvoering en in de uitoefening van de diergeneeskundige praktijk vallen niet onder deze bepaling.

16. Laboratorium: instelling of plaats waar dierproeven worden verricht;

17. Laboratoriumdirecteur: ieder persoon die een laboratorium leidt;

18. Proefleider:  ieder persoon die de leiding heeft over een dierproef

 

HOOFDSTUK  2   Houden van dieren

Artikel 3 bis 

§1. Het is verboden dieren te houden die niet behoren tot de soorten of categorieën vermeld op een door de Koning vastgestelde lijst. Deze lijst doet geen afbreuk aan de wetgeving betreffende de bescherming van bedreigde diersoorten.

§2. In afwijking van §1 mogen dieren van andere soorten of categorieën dan die aangewezen door de Koning worden gehouden :

1° in dierentuinen;

2° door laboratoria;

3° a. door particulieren op voorwaarde dat zij bewijzen kunnen voorleggen dat de dieren werden gehouden voor de inwerkingtreding van het in dit artikel bedoelde besluit. Dit bewijs moet niet worden voorgelegd voor de nakomelingen van deze dieren, op voorwaarde dat ze zich bij de eerste eigenaar bevinden;

    b. door particulieren erkend door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort, op advies van het in artikel 5. §2, tweede lid, bedoelde comité van deskundigen. De Koning bepaalt de procedure voor de toepassing van het bepaalde in a. en b. Hij kan bovendien bijzondere voorwaarden vaststellen voor het houden en het identificeren van de bedoelde dieren;

4° door dierenartsen, voor zover het dieren van derden betreft die tijdelijk gehouden worden voor diergeneeskundige verzorging;

5° door dierenasielen,voor zover het een tijdelijk verblijf betreft van dieren die in beslag zijn genomen, waarvan afstand werd gedaan of die aangetroffen werden zonder dat vastgesteld kon worden wie de houder ervan is;

6°  door handelszaken voor dieren, voor zover zij de dieren gedurende korte tijd houden en voor zover vooraf een schriftelijke overeenkomst met natuurlijke personen of rechtspersonen bedoeld in de punten 1°,2°,3° ben 7°, werd gesloten;

7° in circussen of in rondreizende tentoonstellingen.

§3. Onverminderd de afwijkingen voorzien in §2, kan de Koning het houden van andere soorten of categorieën verbieden aan sommige van de in §2 opgesomde natuurlijke personen of rechtspersonen. **

 

Artikel 4. §1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting verschaffen.

            §2. Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, zodanig  beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld. Wanneer een dier gewoonlijk of voortdurend wordt vastgemaakt of opgesloten, moet het voldoende ruimte en bewegingsvrijheid krijgen,m overeenstemming met zijn fysiologische en ethologische behoeften.

            §3. De verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en de overige milieuvoorwaarden van het verblijf der dieren moeten overeenstemmen met de fysiologische en ethologische behoeften van de soort.

            §4. Ter uitvoering van §§ 2 en 3, en onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 7 kan de Koning voor de verschillende soorten en categorieën van dieren nadere regelen treffen.

            §5. De in artikel 34 bedoelde overheidspersonen zijn gemachtigd de nodige maatregelen te treffen of op te leggen om de verplichtingenvoortvloeiend uit de §§ 1, 2, 3 en 4 onverwijld te doen naleven.

Artikel 5. §1. Onverminderd de wetgeving op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven is voor de uitbating van hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions, handelszaken voor dieren, markten en dierentuinen een erkenning vereist van de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort ofwel van de overheden die de Koning aanwijst. **

                §2. De Koning stelt, afhankelijk van de aard van de inrichting, van de gehouden diersoorten en van het aantal gehouden dieren, de voorwaarden vast van de erkenning van de in §1 bedoelde inrichtingen, met betrekking tot hun aanleg en uitrusting,de hygiëne, veiligheid en identificatie der dieren, evenals de diergeneeskundige controle en begeleiding.

                     De Koning kan voor de erkenning van dierentuinen die voorwaarden vaststellen op advies van een door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort opgericht comité van deskundigen. **

                     De Koning kan bekwaamheidsvoorwaarden opleggen voor personen die dieren houden en verzorgen in de in §1 vermelde instellingen.**

                §3. Voor alle erkenningen wordt door de diergeneeskundige dienst, al dan niet door deskundigen bijgestaan, op kosten van de verzoekers vooraf een onderzoek ingesteld.De diergeneeskundige dienst stelt, al dan niet bijgestaan door deskundigen,voor elke erkenning vooraf een onderzoek in. De kosten voortvloeiend uit de erkenning zijn, dierenasielen uitgezonderd, ten laste van de verzoekers. De Koning stelt de bedragen van deze kosten vast.

                §4. Opgeheven. **

Artikel 6. §1  De Koning kan, al naargelang van de categorieën en soorten der tentoongestelde dieren, maatregelen voorschrijven om hun welzijn tijdens tentoonstellingen te verzekeren.

                §2. De Koning kan maatregelen voorschrijven tot het waarborgen van het welzijn van dieren die tot vermaak van het publiek worden gebruikt in circussen, rondreizen de tentoonstellingen, op kermissen, wedstrijden en bij andere gelegenheden.. Hij kan bovendien bekwaamheidsvoorwaarden opleggen voor de personen die de bedoelde dieren houden en verzorgen.

                §3. Hij kan de wijze bepalen waarop de organisatoren van wedstrijden en hun aangestelden alsmede de personen aangewezen door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort, met de door Hem aangewezen overheidspersonen samenwerken om de controle van deze wedstrijden, in het bijzonder op de maatregelen bedoeld in §2 en op het gebruik van de stoffen bedoeld in.artikel 36, 20,te organiseren.**

Artikel 7. De Koning kan, bij een Ministerraad overlegd besluit, maatregelen treffen voor het identificeren van en voor het voorkomen van overbevolking bij honden en katten. **

Artikel .8. Opgeheven. **

Artikel 9. §1. Ieder persoon die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, is verplicht dit binnen de vier dagen toe te vertrouwen aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier heeft opgevangen of dat van zijn woonplaats. Het gemeentebestuur vertrouwt het dier zonder verwijl en naargelang van het geval, toe aan een persoon die het een behoorlijke verzorging en huisvesting verzekert, aan een dierenasiel of dierentuin. ** Het gemeentebestuur kan een dierenasiel aanwijzen, waaraan de dieren rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd door hen die ze hebben opgevangen. Aan de in het eerste lid gestelde verplichting is voldaan wanneer het dier aan een door het gemeentebestuur aangewezen dierenasiel wordt toevertrouwd. Dat asiel stelt onmiddellijk het gemeentebestuur in kennis van de ontvangst van het dier.

               §2. Het dier toevertrouwd aan een dierenasiel of dierentuin ** moet tenminste vijftien dagen na de besteding ter beschikking van de eigenaar worden gehouden. Indien het dier door het gemeentebestuur of door het asiel toevertrouwd of afgestaan wordt aan een persoon, moet deze er zich toe verbinden het tenminste vijfenveertig dagen, te rekenen vanaf het ogenblik dat het aan het gemeentebestuur werd toevertrouwd, ter beschikking te houden van zijn vroegere eigenaar. Na het verstrijken van die termijnen wordt de houder er van rechtswege eigenaar van. De eigenaar van een zwervend, verloren of achtergelaten dier is vergoeding verschuldigd voor de opname, de verzorgings- en de hoedekosten ongeacht of de eigenaar het dier al of niet terugeist. De kosten worden teruggevorderd door het dierenasiel bedoeld in artikel 9., §1, derde lid. Als het dier door de gemeente geplaatst werd bij een persoon, in een dierentuin of een ander asiel dan dat of die bedoeld in artikel 9., §1, derde lid, dan zullende kosten voor hun rekening worden teruggevorderd door het gemeentebestuur. **

                §3. De in §2 gestelde termijnen moeten niet in acht worden genomen wanneer een dierenarts oordeelt dat het dier moet worden gedood. In dit geval moeten de identificatiegegevens van het dier, aangevuld met de redenen van euthanasie, bijgehouden worden ten behoeve van de vroegere eigenaar van het dier. **

                §4. Wanneer het dier niet besteed kan worden in de zin van §l, 2e lid, kan de burgemeester beslissen het te  laten doden overeenkomstig de richtlijnen van de diergeneeskundige dienst, onder dezelfde voorwaarden als bepaald in §3. Als het echter een slachtdier betreft, wordt er door de zorg van de Administratie van de Belasting over de toegevoegde waarde, der Registratie en Domeinen overgegaan tot de veiling ervan op de naastgelegen markt. De opbrengst van de verkoop wordt, na aftrek van de kosten van het gemeentebestuur en van de verkoop door datzelfde Bestuur begroot, in de Deposito-,en Cosignatiekas gestort.

                §5. De eigenaar van het dier kan geen recht op vergoeding laten gelden.

 

HOOFDSTUK  3   Handel in dieren

Artikel 10. De Koning kan voorwaarden opleggen aan de verhandeling van dieren met het doel hen te beschermen en hun welzijn te verzekeren. Deze voorwaarden mogen slechts betrekking hebben op de leeftijd van de te koop aangeboden dieren, de identificatie, de informatie aan de koper, de waarborgen aan de koper en de getuigschriften in verband hiermede, de preventieve behandeling tegen ziekten, de verpakking, de aanbieding en de tentoonstelling voor de verhandeling.** 

Artikel 11. Het is verboden dieren af te staan onder kosteloze of bezwarende titel aan personen minder dan 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toelating van de personen die over hen het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefenen.

Artikel 11bis Het is verboden reclame te maken. daarin begrepen het plaatsen van advertenties. met het oog op het verhandelen van diersoorten die niet voorkomen in de lijst aangelegd in toepassing van artikel 3bis.§1 .

De verbodsbepaling van het eerste lid betreft eveneens honden en katten, tenzij het gaat om advertenties in vaktijdschriften of wanneer de reclame wordt opgemaakt  door personen die een erkende instelling bezitten als bedoeld in artikel 5.

Artikel 12. Het is verboden honden en katten te verhandelen op de openbare weg alsmede op markten, beurzen, salons, tentoonstellingen en bij soortgelijke gelegenheden evenals bij de koper thuis, tenzij in dit laatste geval het initiatief van de koper zelf uitgaat. De Koning kan, bij een Ministerraad overlegd besluit het in het eerste lid ingestelde verbod uitbreiden tot andere soorten of categorieën van dieren. Hij kan evenwel ontheffing van dit laatste verbod verlenen voor het verhandelen op markten door personen die een erkende handelszaakvoor dieren exploiteren. ** (0p 1 januari1996)

 

HOOFDSTUK 4     Vervoer van dieren

Artikel 13. §1. De Koning kan, al naargelang van de soorten of groepen van dieren, hun fysieke toestand, de aard van de vervoermiddelen en de verpakkingen, de aard, de duur en de omstandigheden van het vervoervoorwaarden stellen met betrekking tot :

                     1. de vervoermiddelen of delen ervan en de verpakkingen;

                      2. het laden en de berging van dieren in vervoermiddelen en verpakkingen, evenals het lossen van dieren;

                     3. de begeleiding en de verzorging van de dieren tijdens het vervoer;

                     4. het vervoer, daarin begrepen de duur, de afstand en de omstandigheden; **

                     5. de documenten die moeten worden bijgehouden. **

                §2. De Koning kan de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort of zijn gemachtigde machtigen om in bijzondere gevallen ontheffingen of vrijstellingen te verlenen, en om aan die ontheffingen of vrijstellingen verplichtingen of beperkingen te verbinden.

 

HOOFDSTUK  5  Invoer - doorvoer

Artikel 14. §1. In het raam van de bescherming en het welzijn der dieren kan de Koning de voorwaarden voor de in- en doorvoer van dieren bepalen inzonderheid betreffende de diersoorten, hun aantal, de afleveringsvoorwaarden van de vergunningen en de controle aan de grenzen, de maatregelen te treffen op het ogenblik van de aankomst met het oog op de afhaling, verzorging en tijdelijke onderbrenging gelet op de fysieke toestand van de dieren, evenals de vergoedingen hiervoor verschuldigd door de door Hem aangewezen personen.

                §2. In toepassing van internationale verdragen of in bijzondere gevallen kan de Koning de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort machtigen al naargelang van het geval samen met de minister van Economische Zaken of de minister van Financiën, of hun gemachtigden, afwijkingen of ontheffingen te verlenen en aan die afwijkingen of ontheffingen verplichtingen of beperkingen te verbinden.

 

HOOFDSTUK  6   Doden van dieren

Artikel 15. Een gewerveld dier mag slechts worden gedood door een persoon die daarvoor de nodige kennis en bekwaamheid heeft en volgens de minst pijnlijke methode. Tenzij in geval van heirkracht en noodzaak mag het enkel ter dood gebracht worden onder verdoving of bedwelming. Is het doden van een gewerveld dier zonder verdoving of bedwelming volgens de gebruiken van de jacht of de visvangst of op grond van andere rechtsvoorschriften toegelaten, of gebeurt dit in het kader van de wetgeving ter bestrijding van schadelijke organismen, dan mag het doden enkel verricht worden volgens de meest selectieve, de snelste en de voor het dier minst pijnlijke methode.

Artikel 16. §1. Het slachten mag slechts na bedwelming van het dier of in geval van heirkracht, volgens de minst pijnlijke methode plaats hebben. De bepalingen van hoofdstuk 6  van deze wet, artikel 16, §2, tweede lid, uitgezonderd, zijn evenwel niet van toepassing op slachtingen voorgeschreven door de ritus van een eredienst. **

                §2. De Koning kan de methoden van slachten en bedwelmen bepalen volgens de omstandigheden van het slachten en de diersoort. De Koning kan bepalen dat sommige slachtingen voorgeschreven door de ritus van een eredienst moeten worden uitgevoerd in erkende slachthuizen of in inrichtingen erkend door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort na overleg met de minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort, door offeraars die daartoe zijn gemachtigd door de vertegenwoordigers van de eredienst. **

 

HOOFDSTUK  7   Ingrepen op dieren

Artikel 17. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de in hoofdstuk 8  bedoelde dierproeven.

Artikel 17bis. §1. Het is verboden één of meer ingrepen bij een gewerveld dier te verrichten waarbij één of meerdere gevoelige delen van het lichaam worden verwijderd of beschadigd. **

                     §2. Het bepaalde in §1 is niet van toepassing op : 

                                    1-ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat;

                                    2- ingrepen die op grond van de wetgeving inzake de dierenziektenbestrijding verplicht zijn;

                                    3° ingrepen met het oog op het nutsgebruik van het dier of op de beperking van de voortplanting    de diersoort. De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de lijst van deze ingrepen vast en bepaalt de gevallen waarin en de wijze waarop die ingrepen mogen worden uitgevoerd. **

Artikel 18. §1. Geen enkele pijnlijke ingreep mag bij een gewerveld dier verricht worden zonder verdoving. De verdoving van een warmbloedig dier moet uitgevoerd worden door een dierenarts.

                §2. Een verdoving is niet noodzakelijk :

                        I° wanneer bij vergelijkbare ingrepen bij mensen geen verdoving plaatsheeft;

                        2° wanneer ze in een bijzonder geval, volgens het oordeel van de dierenarts, niet uitvoerbaar is.

               §3. In afwijking van de bepalingen van §1 kan de Koning de ingrepen waarvoor verdoving onder bepaalde voorwaarden niet noodzakelijk is, evenals de daarbij te gebruiken methoden, vaststellen.

Artikel 19. § l. Vanaf I januari 2000 is het verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht.

                 § 2. Het is verboden een dier dat een bij artikel 17bis verboden ingreep heeft ondergaan tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten.

                 § 3. Het verhandelen van dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht, is verboden.

                § 4. De bepalingen van de voorafgaande paragrafen zijn niet van toepassing indien bewijzen kunnen worden voorgelegd dat de ingreep is verricht voor het van kracht worden van het in artikel 17bis bedoelde verbod. **

 

HOOFDSTUK  8   Dierenproeven

Artikel 20. §1. Elke dierproef die niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in dit hoofdstuk **, is verboden.

                §2. De koninklijke besluiten die volledig of ten dele betrekking hebben op proefdieren, worden in Ministerraad overlegd.

                §3. De Koning kan de door Hem te bepalen dierproeven verbieden. **

 Artikel 21. §1. Ieder laboratoriumdirecteur die gewervelde dieren gebruikt of houdt met het oog op dierproeven, is verplicht hiervan aangifte te doen bij de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort.

                §2. Elk laboratorium waar dierproeven worden uitgevoerd die pijn, lijden of letsel kunnen veroorzaken, is onderworpen aan een voorafgaandelijke erkenning door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort.

                §3. De Koning bepaalt de voorwaarden van de aangifte bedoeld in §1 en van de erkenning bedoeld in §2. Hij kan daarenboven bijkomende voorwaarden voorschrijven met betrekking tot de bestemming van dieren eenmaal de proeven zijn beëindigd. '

                §4. De Koning kan bepalen dat ethische commissies worden opgericht bij de laboratoria waar proeven worden verricht die pijn, lijden of letsel kunnen veroorzaken. Hij bepaalt de samenstellingen de werking ervan.De ethische commissieheeft als opdracht:

                        I° de evaluatie van de geplande en de uitgevoerde proeven;

                        2° het opstellen van criteria op ethisch vlak inzake dierproeven;

                        3° advies te verlenen aan de laboratoriumdirecteur, proefleiders en medewerkers inzake de ethische aspecten van dierproeven;

                        4° advies te verlenen aan de toezichthoudende overheid inzake de ethische aspecten van dierproeven. **

 

Artikel 22. Bedrijven waar proefdieren worden gekweekt en verhandeld zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke erkenning afgeleverd door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort. Artikel 23 is op die bedrijven van toepassing.

Artikel 23. . De Koning kan regelen vaststellen betreffende de herkomst van de proefdieren en bijzondere voorwaarden bepalen met betrekking tot het houden van proefdieren van verschillende categorieën. Hij kan bovendien regelen voorschrijven om de herkomst van de dieren vast te stellen en te controleren. Honden en katten moeten echter in een register worden ingeschreven,met de vermelding van hun herkomst. **

                §2. De laboratoria die gebruik maken van paarden, honden, katten, varkens, herkauwers en primaten, moeten een dierenarts aanduiden belast met de bescherming van de gezondheid en het welzijn van die dieren.

Artikel 24.   .1 De dierproeven dienen beperkt te worden tot het strikt noodzakelijke.

                    2. De dierproeven mogen maar gedaan worden als de beoogde resultaten niet door andere methoden kunnen bereikt worden.4.

                    3. Indien een proef noodzakelijk is, moet de keuze van de diersoort zorgvuldig worden overwogen. Indien er verschillende mogelijkheden zijn, moet gekozen worden voor proeven waarbij gebruik wordt gemaakt van een minimum aantal dieren, waarbij dieren betrokken worden met de laagste graad van neurofysiologische gevoeligheid en waarbij een minimum aan pijn, lijden, ongemak of blijvend letsel wordt berokkend, met de grootste kans op een bevredigend resultaat. **

                    4. De dierproeven die pijn, lijden of letsel veroorzaken, mogen alleen onder de nodige verdoving gebeuren, tenzij de pijn, het lijden of het letsel verbonden aan de ingreep geringer is dan deze voortvloeiend uit de verdoving. Deze bepaling is niet van toepassing ingeval een wetenschappelijke verantwoording de verdoving uitsluit. De eventualiteit van dergelijke dierproeven moet vermeld worden m de aangifte bedoeld m artikel 21, §1. In dit geval mag het dier niet opnieuw worden gebruikt voor een gelijkaardige proef: tenzij een herhaling noodzakelijk is om het uiteindelijke doel van de proef te bereiken. Indien de verdoving om hoger aangehaalde reden niet toegepast kan worden,moeten analgetica of andere passende methoden worden gebruikt om te waarborgen dat pijn, lijden, ongemak ofletsel wordt beperkt. Het dier mag in geen geval blootstaan aan hevige pijn, groot ongemak of leed. **

                    5. Wanneer het dier een dierproef slechts kan overleven in pijn of lijden, moet het pijnloos gedood worden. Moet het daarentegen omwille van de proef in leven blijven dan verstrekt men het alle nodige zorgen.

Artikel 25. De laboratoriumdirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorwaarden van de erkenning en voor het verstrekken van de administratieve en statistische inlichtingen door de Koning vastgesteld en gevraagd door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort.

Artikel 26. §1. De proefleider is verantwoordelijk voor de dierproeven die bij uitvoert. Hij moet beschikken over een universitair diploma afgeleverd door een faculteit van geneeskunde, diergeneeskunde, landbouwwetenschappen, wetenschappen departement dierkunde, artsenijbereidkunde of andere diploma's door de Koning te bepalen.Hij moet in elk geval de kennis en bekwaamheid bezitten die nodig zijn voor het uitvoeren van de dierproeven. De Koning kan bijkomende regelen vaststellen met betrekking tot de vorming en de opleiding van de proefleider. **

                §2. De proefleider is verantwoordelijk voor het treffen van de maatregelen in verband met de nazorg der dieren. Wanneer hij gebruik maakt van paarden, honden, katten, varkens, herkauwers of primaten, doet hij hiertoe beroep op een dierenarts.

Artikel 27. De Koning bepaalt de aard en de vorm van de bescheiden die de proefleider bijhoudt, evenals de  wijze van opmaken.

Artikel 28. De Koning richt een comité van deskundigen op dat tot taak heeft de deontologische problemen in verband met dierproeven te bestuderen. Hij bepaalt de samenstelling en de werking ervan. De middens van het wetenschappelijk en medisch  onderzoek moeten erin vertegenwoordigd zijn. De leden van het comité zijn door het beroepsgeheim gebonden.

Artikel 29. De Koning kan regelen vaststellen in verband met de vorming en de opleiding van het personeel belast met de uitvoering van de dierproeven en de verzorging van de proefdieren. **

 Artikel 30. §1. Dierproeven van didactische aard zijn slechts toegestaan in het hoger onderwijs en voor zover ze onmisbaar zijn voor de vorming van de studenten en niet door andere evenwaardige didactische methoden kunnen vervangen worden. Ze moeten plaatshebben onder leiding van bevoegd onderwijzend personeel.

                  §2. De Koning kan de voorwaarden bepalen voor het ondernemen van dierproeve met het oog op de opleiding van gespecialiseerd personeel in de laboratoria.

 

HOOFDSTUK  9   De Raad voor Dierenwelzijn

Artikel 31. Bij het Ministerie van Landbouw wordt een Raad voor Dierenwelzijn opgericht. De Koning bepaalt de samenstelling van die Raad en zijn werking. Onder meer de afgevaardigden van de nationale of regionale verenigingen voor dierenbescherming, van het wetenschappelijk en medisch onderzoek en van de kwekers maken er deel van uit.

Artikel 32. De Raad heeft tot taak aangelegenheden in verband met de bescherming en het welzijn van dieren te bestuderen. Hij geeft advies over de zaken waarvan het onderzoek hem wordt opgedragen door de Minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort en kan aan deze voorstellen doen.

 

HOOFDSTUK  10    Verenigingen voor dierenbescherming

Artikel 33. §1. De Koning kan de voorwaarden bepalen volgens welke de Minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort, nationale en regionale verenigingen kan erkennen als representatief voor de bescherming en het welzijn der dieren. Hij kan bepalen dat om erkend te worden een vereniging de rechtspersoonlijkheid moet bezitten.

                §2. De Koning kan voorwaarden bepalen voor de opleiding van de aangestelden van de erkende verenigingen. Hij kan de wijze regelen waarop de erkende verenigingen en hun aangestelden alsmede de personen die door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort aangewezen zijn op voordracht van de Raad van Dierenwe1zi~ met de door Hem aangewezen overheidspersonen samenwerken. **

 

HOOFDSTUK  11  Strafbepalingen    

Artikel 34. Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie, wordt overtreding van deze wet en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten opgespoord en vastgesteld door de gerechtelijke agenten bij de parketten, de rijkswacht, de gemeentelijke of veldpolitie, de inspecteurs-dierenartsen, de aangenomen dierenarts gelast met het toezicht aan de grenzen, de dierenartsen-ambtenaren van het Instituut voor Veterinaire Keuring, de aangenomen dierenartsen of andere ambtenaren aangewezen door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort. **  

Zij kunnen zich alle inlichtingen en bescheiden doen verstrekken die zij tot het volbrengen van hun taak nodig achten en overgaan tot alle nuttige vaststellingen.  

Evenwel zijn alleen de inspecteurs-dierenartsen bevoegd om de misdrijven gepleegd in de laboratoria op te sporen en vast te stellen.  

De processen-verbaal opgemaakt door de in het eerste lid bedoelde overheidspersonen, hebben bewijskracht tot het tegenbewijs is geleverd; een afschrift daarvan wordt binnen vijftien dagen na de vaststelling aan de overtreders toegezonden.

In uitoefening van hun opdracht mogen ze alle vervoersmiddelen, gronden **, bedrijven of lokalen waar levende dieren gehouden of gebruikt worden, betreden. Het bezoek van lokalen die tot woning dienen is slechts toegestaan van 5 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en met verlof van de rechter in de politierechtbank. Dit verlof is eveneens vereist voor het bezoek, buiten die uren, van lokalen die niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Artikel 35. Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met gevangenisstraf van één maand tot drie maanden en met een geldboete van 26 frank tot 1.000 frank of met één van die straffen alleen hij die :

1° wetens handelingen pleegt die niet door deze wet zijn voorzien en die tot doel hebben dat een dier nutteloos omkomt of nutteloos een verminking, een letsel of pijn ondergaat; -

2° dierengevechten of schietoefeningen op dieren organiseert, er met zijn dieren aan deelneemt, eraan op enigerlei wijze medewerking verleent of over de uitslag ervan weddenschappen inricht;

3° een dier achterlaat met de bedoeling zich ervan te ontdoen; **

4° pijnlijke ingrepen verricht in overtreding van de bepalingen van artikel 18 ;

5° amputaties verricht die verboden zijn door artikel 17bis;**

6° proeven doet in omstandigheden die strijdig zijn met de artikelen 20,24 en 30.

Artikel 36. Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met een boete van 26 frank tot 1.000 frank, hij die :

1°de aanvalsdrift van een dier opdrijft door het op te hitsen tegen een ander dier;

2° aan een dier stoffen, bepaald door de Koning, toedient of doet toedienen met het doel zijn prestaties te beïnvloeden of het opsporen van prestatiebeïnvloedende stoffen te verdoezelen; **

3° in overtreding wordt bevonden van de bepalingen van artikel 4, van hoofdstuk 4  of van hoofdstuk 8, andere dan deze bedoeld bij artikel 35, 6°, of van besluiten genomen in uitvoering van die bepalingen;

4° de door de bevoegde overheidspersonen voorgeschreven maatregelen bedoeld in artikel 4, §5, niet nakomt of de getroffen maatregelen teniet doet;

5° een dier arbeid laat verrichten, die kennelijk zijn natuurlijke krachten te boven gaat;

6° in overtreding van hoofdstuk 6  wordt bevonden;

7° honden als last- en trekdieren gebruikt, onverminderd de afwijkingen die de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort kan verlenen volgens de voorwaarden die de Koning bepaalt; **

8° een blind gemaakte vogel te koop stelt, verkoopt, koopt of houdt;

9° een dier gebruikt voor africhting, enscenering, reclame of gelijkaardige doeleinden in de mate dat dit oneigenlijk gebruik duidelijk leidt tot vermijdbare pijn, lijden of letsel; **

10° een dier onder dwang voeder of drinken toedient, behalve om medische redenen of voor dierproeven uitgevoerd volgens hoofdstuk 8 of in gespecialiseerde, door de Koning bepaalde kwekerijen en aan de door Hem gestelde voorwaarden.

11° een .dier een stof toedient die het pijn of letsel kan berokkenen behalve om medische redenen of voor dierproevenbepaald in hoofdstuk 8.

12° in overtreding van artikel 11, dieren afstaat aan personen van minder dan 16 jaar;

13° een dier onder rembours per post ** verzendt;

14° een bedrijf bedoeld in artikel 5, §1, zonder de erkenning vereist bij dit artikel uitbaat **, de bepalingen van de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de artikelen 6 of 7 en de verplichtingen bepaald bij artikel 9, §1, eerste lid, bij artikel 9, §21, leden 1 en 2, en bij de artikelen 10 en 12 overtreedt;

15° geverfde dieren houdt of verhandelt; **

16° dieren als prijs, beloning of gift uitlooft of uitreikt bij wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere gelijkaardige evenementen, behalve de afwijkingen welke door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort kunnen verleend worden.** Deze afwijkingen kunnen slechts worden verleend ter gelegenheid van feesten, jaarmarkten, wedstrijden en andere manifestaties met een professioneel of geassimileerd karakter. **

Artikel 36bis. Onverminderd de toepassing van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met een boete van 26 frank tot 1.000 frank, hij die een straatpaardenkoers en/of een oefenmoment ter voorbereiding van een dergelijke koers organiseert of eraan deelneemt, waarbij de koers geheel of gedeeltelijk gelopen wordt op de openbare weg, waarvan de bestrating bestaat uit asfalt, beton, straatkeien of klinkers of een ander hard materiaal. **

Artikel 37. Naast de straffen voorzien in de artikelen 35 en 36 kan de rechtbank daarenboven de sluiting bevelen van de inrichtingen waarin de misdrijven werden gepleegd voor een termijn van één maand tot driejaar.

Artikel 38. De bepalingen van boek I van het Strafwetboek met inbegrip van hoofdstuk 7 en van artikel 85, zijn op de in deze wet bepaalde misdrijven van toepassing.

Artikel 39. §1. Bij herhaling binnen drie jaar na de vorige veroordeling wegens één der misdrijven bepaald bij de artikelen 35 en 36 worden de gevangenisstraffen en de geldboetes verdubbeld. **

                §2. De rechtbank kan daarenboven in dat geval de sluitingbevelen van de inrichting waarin de misdrijven werden gepleegd definitief of voor een termijn van twee maanden tot vijfjaar.

Artikel 40. De rechtbank kan, bijkomend aan de veroordeling wegens overtreding bepaald in deze wet, het recht ontzeggen definitief of voor een termijn van één maand tot driejaar dieren van één of meer soorten te houden.

Artikel 41. Overtreding van bepalingen van deze wet van krachtens deze genomen besluiten die niet in de artikelen 35 en 36 zijn bepaald, wordt gestraft met een geldboete van één frank tot vijfentwintig frank.

Artikel 42. §1. De overheidspersonen bedoeld in artikel 34 van de wet kunnen, in geval van overtreding, de dieren, de kadavers, het vlees of de voorwerpen die het voorwerp vormen van de inbreuk of die gediend hebben om de inbreuk te plegen of die bestemd waren om de inbreuk te begaan, in beslag nemen. **

In de gevallen bedoeld in artikel 35, 2° en 3°, en in artikel 36, 8°, wordt het dier terstond door hen in beslag genomen.

                  §2. Het levende in beslag genomen dier wordt, zonder verhaal, op bevel van de diergeneeskundige dienst, rekening gehouden met de volksgezondheid en de diergeneeskundige politie en al naargelang van het geval, hetzij aan de eigenaar tegen waarborgsom teruggegeven, hetzij zonder verwijl gedood, hetzij door de Administratie van de Belasting over de toegevoegde waarde, der Registratie en Domeinen of door het Bestuur der Douane en Accijnzen verkocht, hetzij toevertrouwd aan een persoon die het een behoorlijke verzorging en huisvesting verzekert, aan een dierenasiel, zoo of dierenpark.De waarborg of de van de verkoop voortkomende som worden op de griffie van de rechtbank gedeponeerd totdat over het misdrijf uitspraak is gedaan. Dit bedrag treedt in de plaats van de in beslag genomen dieren zowel wat de verbeurdverklaring als wat de eventuele teruggave aan de belanghebbende betreft. De kosten van inbewaringstelling of doden worden door de rechtbank begroot en van de te deponeren som afgehouden. De kosten van tussenkomst van de diergeneeskundige dienst, van de dierenasielen, de zoo's en de dierenparken worden door de rechtbank begroot en maken deel uit van de gerechtskosten.

                §3. Dode dieren of op bevel van de diergeneeskundige dienst gedode dieren worden, op kosten van de overtreder, door het bevoegde destructiebedrijf afgehaald.

                §4. De eigenaar van dode of op bevel gedode dieren kan geen recht op vergoeding voor die dieren laten gelden.

Artikel 43. De rechtbank kan in de gevallen van artikel 42, § 1, eerste lid, de verbeurdverklaring bevelen. De verbeurdverklaring wordt steeds bevolen in de gevallen van artikel 42, § 1, tweede lid. Dit is eveneens het geval bij dierengevechten of -schietingen, wat de inzetten, het entreegeld en de voorwerpen of installaties betreft die voor die gevechten of die schietoefeningen worden gebruikt.

HOOFDSTUK  12  Slotbepalingen   

Artikel 44. De Koning kan de uitoefening van die machten, welke hij inzonderheid aanwijst, aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Landbouw behoort, overdragen. Wanneer maatregelen in uitvoering van deze wet te treffen niet uitsluitend betrekking hebben op de bescherming en het welzijn der dieren, worden die maatregelen gezamenlijk door de Minister tot wiens bevoegdheid de Landbouw behoort en door de ter zake bevoegde Minister voorgedragen en uitgevoerd.

Artikel 45. De wet van 2 juli 1975 op de dierenbescherming wordt opgeheven. Artikel 45bis. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing in geval van inbreuken op de reglementen van de Europese Gemeenschap met betrekking tot materies die onder de bevoegdheid vallen van de huidige wet op grond van de reglementaire macht van de Koning en die van toepassing zijn in het Koninkrijk. De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit in het kader van de huidige wet alle maatregelen nemen nodig voor het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag dat de Europese Gemeenschap aanstelt en van de internationale akten die op grond van dit verdrag genomen worden. Deze maatregelen kunnen wettelijke voorschriften intrekken en wijzigen.

Artikel 46. Deze wet treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op die gedurende welke zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, uitgezonderd de artikelen 3bis en 17bis die in werking treden ** op de door de Koning te bepalen datum. Deze wet treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op die gedurende welke zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 12 dat in werking treedt de eerste dag van de zesde maand volgend op haar bekendmaking. **

*********************************************************************

Gegeven te Motril, 14 augustus 1986 BOUDEWIJN Van Koningswege:

Voor de Minister van Justitie, afwezig : De Minister van Openbare werken, L.OLIVIER.- De Minister van Buitenlandse Betrekkingen, L. TINDEMANS. -De

Minister van Financiën, M. EYSKENS. -De Minister van Onderwijs, D. COENS. - De Minister van Onderwijs, A. DAMSEAux. - De Staatssecretaris voor

Landbouw, P. DE KEERSMAEKER. -Gezien en met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie, J. GOL.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

4 MEI 1995. -WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 14 AUGUSTUS

1986 BETREFFENDE DE BESCHERMING EN HET WELZIJN VAN DIEREN

(1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

BELGISCH STAATSBLAD VAN 28.07.1995

Artikels 1 tot 31

Ge!!even te Brussel. 4 mei 1995

ALBERT

Van Koningswege:

De Minister van Justitie,

M. WATHELET

De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,

A. BOURGEOIS

De Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu,

J. SANTKIN

Met 's Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

M. WATHELET

-- - --